Diagnostic approach of fever due to zoonotic diseases in the rural population

ACHAIKI IATRIKI | 2023; 42(1):40–44

Review

Maria Lagadinou1,2,3, Georgios Eleftherakis1, Dimitris Papageorgiou1, Themistoklis Paraskevas1, Markos Marangos1,2

Continue reading “Diagnostic approach of fever due to zoonotic diseases in the rural population”