Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and hepatitis B virus (HBV) interplay: Their role in liver disease development

ACHAIKI IATRIKI | 2023; 42(2):57–65

Original research article

Ploutarchos Pastras1, Stavros Kanaloupitis1, Ioanna Aggeletopoulou1, Aspasia Antonopoulou1, Efthymios P. Tsounis1, Maria Kalafateli1, Vasileios Issaris1, Anna Boulouta1, Konstantinos Papantoniou1, Dimosthenis Drakopoulos1, Evangelos Zazas1, Eleni-Eirini-Konstantina Kottaridou1, Georgia Diamantopoulou1, Aggeliki Tsintoni2, Konstantinos Thomopoulos1, Christos Triantos1

Continue reading “Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and hepatitis B virus (HBV) interplay: Their role in liver disease development”