An unusual presentation of Datura Stramonium intoxication mimicking encephalitis in Western Greece

ACHAIKI IATRIKI | 2023; 42(3):152–156

Case Report

Maria Lagadinou, Stamatia Tsoupra, Christos Davoulos, Panagiota Goutou, Stelios Assimakopoulos, Markos Marangos

Continue reading “An unusual presentation of Datura Stramonium intoxication mimicking encephalitis in Western Greece”