Oral anticoagulants in patients with Chronic Kidney Disease. A friend or foe?

ACHAIKI IATRIKI | 2021; 40(3):152–159

Review

Marios Papasotiriou, Paraskevi Pavlakou, Theodoros Ntrinias, Dimitrios S. Goumenos, Evangelos Papachristou

Continue reading “Oral anticoagulants in patients with Chronic Kidney Disease. A friend or foe?”